Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

flesz
Od tej pory wszystko było wspólne: oddechy, czas, powietrze, ciało.
— Janusz Leon Wiśniewski "Zespoły napięć"
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny via12czerwca 12czerwca
flesz
Rozmawiam z nią i zadaje jej pytania i opowiadam jej o swoim życiu. Mówię, że za nią tęsknie i mówię, że myślę o niej codziennie, i mówię, że ją kocham. Mówię, że ciągle się bronię i bronię się z całych sił i bronię się dla niej. Zawszę będę się dla niej bronił. Zawsze.
— James Frey
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 via12czerwca 12czerwca

October 21 2017

flesz
1542 b2f7 390
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viatobecontinued tobecontinued
flesz
3146 f5f0 390
flesz
4563 3cd5 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viayanek yanek
flesz
Wybór należy do Ciebie. Tak jak jego konsekwencje.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viayanek yanek
flesz
3737 f991 390
Reposted fromnever-mind never-mind viayanek yanek

October 11 2017

flesz
4594 3702 390

cosyrainydays:

cosy rainy days 

September 17 2017

flesz
flesz
1488 e30c 390
Reposted fromlittlefool littlefool via12czerwca 12czerwca

September 07 2017

2248 2fb6 390
Reposted fromunco unco via12czerwca 12czerwca
3778 e69e 390
flesz
flesz

August 02 2017

flesz
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viapolana polana
5363 e1da 390
Reposted fromsirchamallow sirchamallow viaHandyperson Handyperson
flesz
Reposted fromFlau Flau viaabsolutiv absolutiv
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl